Stres ehokardiografija

Stres ehokardiografija

Dijagnostička metoda koja otkriva ishemiju miokarda registrovanjem poremećaja kontraktilnosti leve komore izazvanog stresom, na osnovu poređenja ehokardiografske slike pre i tokom stresa.

Kada stres eho umesto TFO?

 • Kod bolesnika koji su preboleli IM
 • Kod bolesnika posle CABG ili PTCA, posebno ukoliko revaskularizacija nije kompletna
 • Kod bolesnika sa blokovima grana, WPW, nespecifičnim  ST-T promenama
 • Kod svih bolesnika koji ne mogu da izvedu ni submaksimalni TFO

Stres eho nakon TFO, kada na TFO postoje:

 • Značajne ST-T promene bez anginoznog bola ili anginozni bol bez značajnih ST-T promena (češće kod žena)
 • Ukoliko postoje granične do umerene EKG promene i bol u grudima blažeg stepena pri umerenom ilivećem fizičkom opterećenju
 • Kod nekonkluzivnog ili neizvodljivog TFO

 TFO- test fizičkog opterećenja  Dp- Dipiridamol   Db- Dobutamin 

  TFO- test fizičkog opterećenja    Dp- Dipiridamol     Db- Dobutamin

Pre Test verovatnoća za KB definisano simptomima, polom i starošću

Starost

Pol

Tipična

Angina

Pectoris

Atipična

Angina

Pectoris

Ne-anginalni

bol u 

grudnom košu

Bez

simptoma

30-39

Muškarci

Srednja

Srednja

Niska

Veoma niska

30-39

Žene

Srednja

Veoma niska

Veoma niska

Veoma niska

40-49

Muškarci

Visoka

Srednja

Srednja

Niska

40-49

Žene

Srednja

Niska

Veoma niska

Veoma niska

50-59

Muškarci

Visoka

Srednja

Srednja

Niska

50-59

Žene

Srednja

Srednja

Niska

Veoma niska

60-69

Muškarci

Visoka

Srednja

Srednja

Niska

60-69

Žene

Visoka

Srednja

Srednja

Niska

Visoka=>80%             Srednja= 20-80%             Niska=<20%                Veoma niska=<10%

Efikasnost pojedinih testova u specifičnim kliničkim dilemama

Kliničke indikacije

Standardni testovi vežbe

Perfuziona scintigrafija miokarda

Stres

ehokardiografija

Otkrivanje koronarne bolesti srca

(osetljivost)

Dobra (65%)

Veoma dobra (85%)

Veoma dobra (85%)

Isključivanje koronarne bolesti srca

(specifičnost)

Dobra (85%)

Veoma dobra (90%)

Veoma dobra (90%)

Tačnost očitavanja pojave primetnih abnormalnosti ST-T osnovne linije

Slaba

Veoma dobra

Veoma dobra

Lokaliziranje ishemije miokarda

Slaba

Veoma dobra

Dobra

Procena izdržljivosti miokarda

Slaba

Dobra

Dobra

Preoperativna evaluacija

Ograničena

Dobra

Dobra

Prognoza koronarne bolesti srca ili posle infarkta miokarda

Dobra

Veoma dobra

Verovatno veoma dobra

Tačnost očitavanja ishemije sa regionalnim abnormalnostima pokretljivosti zida

- - -

Veoma dobra

Dobra

Evaluacija sindroma bola u grudima

- - -

Dobra

Verovatno dobra

Kvantiziranje infarkta

- - -

Dobra

Skromna

Vrednost

Relativno jeftina

Skupa

Skromna

Dobutamin - primena

Dobutamin - primena

 • neophodno povećati rad srca kod akutnog oštećenja srca

  • akutnog infarkta miokarda,

  • kardiogenog šoka,

  • stanja nakon hirurgije srca,

  • depresije srčane kontraktilnosti uzrokovana lekovima,

 • kod hroničnog oštećenja srca, kao dodatak terapiji uobičajenim oralnim inotropnim sredstvima, sistemskim vazodilatatorima i diureticima

 • Daje se kao kontinuirana iv. infuzija u dozi od 2,5 do 10 mcg/kg/min.

Indikacije za dobutamin stres eho

Indikacije za dobutamin stres eho

 • Procena koronarne bolesti
 • Nedijagnostički test fizičkim opterećenjem
 • Procena veličine ishemije kod poznate IBS
 • Stratifikacija rizika kod predstojećih hirurških intervencija
 • Procena vijabilnosti miokarda

Neinterpretabilni EKG ...

Neinterpretabilni EKG ...

 • LBBB
 • PM
 • >1 mm ST-depresija u miru
 • WPW
 • Digitalis
 • Nije dostignuta SMF
 • Procena funkcionalnog stanja lezije (↑Sen.)
 • TFO u suprotnosti sakliničkim stanjem

Kontraindikacije za stres eho-apsolutne

Kontraindikacije za stres eho-apsolutne

 • Akutni IM (unutar 48h)
 • Visoko rizični sa NAP
 • Maligni poremećaji ritma, HTA
 • Akutni endokarditis
 • Simptomatična tesna AS
 • Simptomatična SI
 • Akutni miokarditis ili perikarditis
 • Akutna aortna disekcija
 • Akutna sistemska ili plućna embolija
 • Akutna nekardijalna oboljenja koja utiču na funkcionalni kapacitet i koja se pogoršavaju u naporu
 • Preosetljivost na lek
 • Nepotpisana saglasnost

Kontraindikacije za stres eho-relativne

Kontraindikacije za stres eho-relativne

 • Loš akustički prozor
 • LM stenoza ili ekvivalent
 • Teška valvularna bolest
 • Elektrolitski disbalans
 • Tahi ili bradiaritmije
 • AV blok visokog stepena
 • AFib sa brzim komorskim odgovorom
 • Hipertrofična opstruktivna KMP

 Echo Views for Wall Motion 

 

 Segmenti zidova leva komore 

Kardiološki tim Poliklinike "Kuća Zdravlja":

 • dr sci. med Ljiljana Jovović - ekspertni ultrazvuk i stres ehokardiografija, IKVB Dedinje
 • Prof dr sci. med  Živojin Jonjev - kardiohirurg (laserska operacija vena), IKVB Sremska Kamenica
 • dr Miroslav Bikicki - interventni kardiolog, IKVB Sremska Kamenica
 • dr Branislav Vidačić - internista-kardiolog
 • dr Nenad Đuketić - internista-kardiolog